December 24, 2011

Txon ftxozäyä

Lu tì'i'a zìsìtä
fratseng lu fpom
zerup herwì ta'em
fko ke 'efu som

Txon'ong nìk'ong za'u
sute ioi si ayutralur
swoka sireal hawl aystxelit
fte tivìng tsat evengur

Herwì ateyr, utral aean
lu txon ftxozäyä
ayngaru nìwotx syayvi sì fpom
ma eylan ta soaia Na'viyäFeast night

It's end of the year
everywhere is hapiness
snow falls from the sky
one can't feel hot

Nightfall comes slowly
people adorn the trees
angels prepare gifts
to give them to the children

White snow, blue tree
it's night of the feast
I wish all of you luck and hapiness
friends from family of Na'vi

December 21, 2011

Herwì a'awve

Rewonam zarmup herwì a'awve mì sray oeyä. Lolu hì'ia herwìtsyìp nì'aw a täpatep  keng srekkr tsaw zolup ne kllte, slä... lolu herwì!
Fìtrr zerup herwì nì'ul, tsal ngop hertxayot ulte sute a kä txìng smìmit mì saw. Ye'rìn 'ayi'a numtseng ulte evengìl ngaryop sutet a ta herwì (alu "snowman"). Tse, zìsìkrr tìwewä sì herwìyä zola'u awngane!

December 7, 2011

Vospxì ftxozäyä

Za'u zìsìtä vospxì asyen. Soaiari oeyä fì'u lu vospxì ftxozäyä. Nìlun txina ftxozä lu pum tì'i'ayä zìsìtä slä lu srr keng letsranten to fìpum atxin. Mì srr apxeyve fìvospxìyä 'olongokx oeyä 'ite a'awve alu Magdalena. Poeri solalew zìsìt akinä set. Ulte trr atsìng lu trr tstxoä oeyä 'iteyä amuve alu Barbora.
Ma meite, mengaru etrìpa syayvi!


Ftxozä Barborayä lu nìteng trr krr a sutel mun'i vultsyìpit a ta utral ulte munge tsat ne kelku fte 'ivong mì aysrr ftxozäyä. Oeyä sa'nok tsakem si frazìsìt.

November 26, 2011

Tìrey ke lu muiä

Kxawm smon ayngaru fìlì'fyavi a ta ayrel arusikx alu Eyktan falulukanä. Pelun oe fpìl fìfya?

My older daughter Magdalena attends company of folk dances and songs. She works quite hard and today they have the first public performace. All our family wanted to go to see it. Unfortunately, Magdalena became ill and couldn't take part in the peformace. She even cried because of this. Sad only.
So despite of this I planned to see the performace with my mom. However I got double bad luck, I catched big headache this afternoon (the only expression I can use to describe it is from Monty Python's Flying Circus: My brain hurts), so I finally wasn't able to go.
Well, life's not fair, you work hard, you are looking forward to something and finally all goes wrong. Remember that and you'll be less disappointed....

November 16, 2011

Swoka Martin

Kintrram lolu trr tstxoä Swoka Martinä (vopeya trr vopeya vospxìyä). Plltxe fko san Swoka Martin zera'u mì fa'li ateyr sìk. Ralìri fìlì'fyaviyä lu fwa sweylu txo herwì a'awve zirvup fìtrr. Tsaw ke lu ngay pxìm. Fìzìsìtìri ke zolup herwì nìteng, slä fko tsun 'efu txanwew nìhawng li. Zìsìkrr herwìyä zera'u nìwin ulte asim lu.

November 5, 2011

Hayku teri zìsìkrr zusupa ayrìkä


Ayrìk lerìng mì
hufwe a tìran nìk'ong.
Tepvi na sanhì

atan si mì ya
krr a txepìl nekx vulit.
Srr ayrìkä a

zerup ne kllte
zola'u. Eywa ngahu,
aysrr a som lu...

October 30, 2011

Trr fa'liyä atusul

Fìtrrpuve lolu oeru tìk'ìn nìmun - lu ftxozä trrä a fkol ngop atxkxeti oeyä. Fìtrr lu nìteng syena trr fa'liyä atusul, ha mì ha'ngir oeyä soaia nìwotx kolä fte tsive'a fa'lit. Fo tul nìwin ulte tsapo flayä a lu win frato. Tìwusem tusula fa'liyä lolu 'o' fìtxan, nang! Nga tsun tivìng nari ayrelur:
'Awve tìwusem fa'liyä a tsole'a ayoel
Sute a sngä'i tìwusemur. Fol ke makto fa'lit, slä mefa'lil za'ärìp fot.
Maktoyu sì feyä pa'li a flolä. Maktoyul tel stxelit (tsngal), tute a lu poru pa'li nìteng.
Mì tìwusem atxin 'awa pa'lil tolatep peyä maktoyu ulte yola krro po tul mì seng a'awve. Oe nolewomum txo po flivä, slä tsakrr spä few ekxan ulte tul ne kelku :) Kop muvea maktoyu zolup ftu pa'li ulte zeykup munea maktoyut alahe, ha nì'aw tsìnga pa'li ta vol hasey soli tìwusemur. Tì'i'a tìwusemä lolu 'o' nìteng, taluna pa'li a mì seng amuve slu win nì'ul ulte flä mì sìwusem nìwotx.
Tse'a pot - ke lu poru maktoyu!
Aymaktoyu sre sìwusem. Fo perey sngä'ikrr...
...ulte fa'li nìteng. Fo terìran hu eve alor a vewng fot.
Tse, lolu ha'ngir a'o' hufwa taw lu lepwopx nìpxay. Slä ke frafrrtu 'olefu ye:

October 28, 2011

Trr ayikranä

Fìtrr lolu oeru tìk'ìn (ke zolene oe tìkangkem sivi), ha oe hu oeyä meite fmi tswivayon fa ikran angawnop.
Mì ha'ngir pxoe kolä ne fäpa ramtsyìpä a tok tsengit lok oeyä kelkuä. Tsatseng pxoel tsole'a futa hola ikran li tswayon.
Tse, oel hawl oeyä ikranit fte tsivun tswivayon ulte lonu tsat fa srung meiteyä
Wou, tsaw tswayon nìngay!
Meite nìwotx nolew mivakto ikranit, slä tsaw ke tsunslu - nì'aw maktoyu a'aw tsun mivakto tsat. Mefo zene livatem.
Ngian, hufwe ke lolu txur nìtam, pxìm slu meyp ulte ikran zolup. Sìlpey oe tsnì hayalo livu hufwe sìltsan nì'ul...

October 26, 2011

Tìngusop vrrtepä ta fkxen

Layu ftxozä Fratuteyä aswok mì sngä'ikrr vospxìyä avopeyve. Tsakrr awngal zerok sutet a li ke tsun tivok fìtsenget awngahu. Slä fìftxozä nìteng 'o' lu, taluna fkol ngerop ayvrrtepit ta fkxen (nì'ìnglìsì "pumpkin") ulte sutel yemstokx ketenga penit hiyìk (nìpxi mì Yu.E.Sey - tsatseng syaw fìftxozäru "Halloween").
Ayoel ngop vrrtepit nìteng. Fìzìsìt oel molunge fkxenit li vospxìkam (zìsìtam oe tswama' ulte ke lolu awngaru kea vrrtep)
Fyape fko tsun ngäpivop vrrtepit? Nìftue - tìng nari ayrelur:
  1. Ngal kin fkxenit. Mun'i fäpa ulte munge mìfat neto (munge eltuti ftu re'o :))
  2. Set ngop menarit, ontut sì kxat fa tstal. Ngal tel fì'ut:
  3.  Pey vaykrr txon ulte yem txepit ahì'i mìfa. Tstu si re'oru fäpafa a nga mun'i srekrr
  4. Set nga tsun txopu seykivi sutet alahe :)

October 24, 2011

Hayku teri ikran angawnop

Zera'u hufwe.
Awnga tsun tswivayon fa
ikran angawnop.

Tswayon ma ikran
ulte plltxe san Kaltxì
sìk fìwopxuru.

Nga fmi 'ivampi
sanhìt ulte nìn tsawket.
New tswayon ngahu...Oel yolem fìhaykut nìteng mì weptseng alu learnnavi.org. Nìkeftxo, fìzìsìt oe ke tswolayon fa ikran angawnop. Li ke lu awngaru txura hufwe nìtam; oeri sì meiteri perey... Fkol plltxe futa lu sìltsan zìsìkrr syulangä a'usong to zìsìkrr ayrìka azusup fpi sìtswusayon fa ikran angawnop. Lam oeru fwa lu tìngay...

September 18, 2011

Tìstarsìm evengä ayutralä a mì na'rìng

Lu tì'i'a zìsìkrrä asom ulte fkol starsìm ayut a ewll terìng awngaru. Tsayu lu eveng ewllä ulte tsayu lu tsukyom fu lesar fa fya'o alahe. Fko tsun tsawl sleykivu mipa 'ewllit txo fko mivunge rina' ta ewllä eveng ulte tìng tsat nemfa 'akra.
Fìtrr oel hu oeyä meite tolok na'rìngit fte stivarsìm ayrina'it ayutralä a saru lu tstxo le’Ìnglìsì "chestnut tree" fu leTseski "kaštan". Fayutralur ke lu tstxo leNa'vi, taluna ke tsawl slu mì Eywa'eveng, nì'aw mì 'Rrta.


Ayrina'ur fìutralä lu 'opin akllvawm, awnga sleykayu sat ukxo ulte tayìng sat ayswiräru a mì na'rìng mì zìsìkrr herwìyä. 'Eveng utralä lu rìkean, lu tsaru pxia ayhapxì ulte nga' 'a'awa rina'it - pxìm 'aw fu mune, slä tsun rivun pxerina'it nìteng ulte keng oel rolun 'evengit a nga' tsìnga rina'it! Tìng nari:


Ulte hapxì tìstarsìmä (tse, ayrina' lolu ku'up fìtxan ulte skola'a oeyä *bag)

September 3, 2011

Zìsìkrr leratem....

Zìsìkrr ayrìkä azusup zera'u, hufwa ke zene mivllte. Somwewìri yayä kintrram fko 'olefu som, slä fìkintrr... ha'ngir lu som mi, ngian srr'ongmaw lu wur fu keng wew. Eveng zene kivä numtsengne ulte mesrro oel tsole'a futa ayyayo herawl fte tswivayon ne seng asom fte emrivey zìsìkrr herwìyä. Ye'rìn zìya'u hufwe a tul nìwin ulte oe hu meite tswìyayon fa ikran angawnop [paper dragon]. Fìkem sunu pxoeru. Tse, zìsìkrr asom 'olì'a, zìsìkrr ayrìkä azusup rivey!

September 1, 2011

Numtseng

Tìk'ìn 'olì'a, numtseng sngä'i. Eveng kayä ne numtseng fte nivume nìmun. Nìteng oeyä 'ite a'awve - fìtrr poe kä nì'awve. Set poe li naryume mi. Ha, ma oeyä 'ite - etrìpa syayvi ulte nume nìltsan. Ngal kayin tìtxantslusam mì sìrey...

August 28, 2011

Holiday in Zell am See

This year we went for holiday into Zell am See, Austria. We are usually going into mountains. My wife and daughters are using cable cars, I'm walking up on my own legs and only for return using cable car. This year travelled with us also my wife's mother and my friend Laco. We left our "normal" life on Saturday's morning, August 13 after 7 o'clock and arrived to our holiday place at about 18 o'clock - we have lost a lot of time in traffic jams on motorway. It was something we didn't know until this year. After some wandering around we found our pension. It is located near to Zell am See (Schütdorf), next to shopping zone, near to sport airport. Not quite quiet place, but good enough. Also price is very reasonable.

Sunday
Today we go to near Kaprun, to the top of Kitzsteinhorn (~3200). Journey consists of three cable cars. The third one ends at the glacier under the top. But I don't like moving up by cable car, so I used only the first one, then I went by walk to the second station and from here to the col under Hohe Kammerscharte (2689). Others went to glacier where children with Laco were sledging. At the end we all met back at the second station and returned to pension.

Monday
It is raining today. Ok, we can go to the Zeller See, here we can take ship to make sail around the whole lake. Because we missed boat at port nearest to pension, we went to main port in the city. After sail we took another boat to get the opposite coast of the lake - Thumersbach. After return we took a walk over city; there was some local feast, so some music was played and dancers in costumes were dancing. Meanwhile rain stopped and weather got better.

Tuesday
There's fog in the morning, but at 11:00 it disappears. We go walk to the nearest cable car to Areitalm. From this point it is possible to walk to another cable car, which goes directly into city. On the path is many playgrounds for the children. I went in direction to Schmittenhöhe, but ended a few hundreds meter before the peak - we want go there also another day. So I returned to the second cable car, met the others and descented to the city. Here we wanted to go for a ride on rodelbahn, but ... we couldn't find it. At the end we asked one of local people we met, but he was surprised. Rodelbahn is here, but it works only in winter, when snow is here. That way we learnt what is difference between rodelbahn and summer rodelbahn (that is one we know - car on the pipe trace)

Wednesday
Today we go again to Kaprun to see dams at hydroelectric power station. One can get there using two buses and lift. My target point is Griesskogel (3066). Higher lake altitude is 2055, so it will be good practice. Path first leads through pastures, then mountain changes into rocks and stones. Somewhere on the way is another peek - Kleine Griesskogel (2669), but it is unmarked, so I didn't found it. After less than two and half of hour I stood on the top and looked at Hocheiser (3206). But I hadn't more time to go there and also better equipment is needed as path leads through snow field.
As I was there alone, I sang myself two Na'vi songs and wrote a few Na'vi words into top-book. Descend back to upper dam was quicker (under two hours) as I slide on the snow field, but I got one's feet snow.

Thursday
Our today's target is Schmittenhöhe (2000). My family uses cable car as usually, me my own legs. I went through Sonnaln and Sonnenkogel (1856) on the trail through the forest, what was pleasant in the heat. There's ridge between Sonnenkogel and Schmittenhöhe, where we met each other; then we continued to the opposites places (me to Schmittenhöhe, others to Sonnenkogel), from which we descended back.
On Schmittenhöhe is starting point of paragliders, I spent there about two hours to see how pilots are preparing for flight, take run and then fly. Well, it is something I'd probably like to try. My dream is to climb up mountain and fly down using paraglide. It is great to ascend the mountain, but from the top you must go down again...

Friday
Our last day started with cloudy, but early sky was clear. We go again into Kaprun, to the Maiskogelalm and Sigm.Thun gorge. It is quite warm and sultriness. In the half of journey to the top sky got dark and thundered. My wife called me by phone, that storm is coming on the top, so she with others returns. I turned back too. In short time started to rain, not so much, so I simply went faster instead of using raincoat, I was a few hundreds meters from the nearest cottage. Big mistake. After no more than half of minute heavy storm came. Strong wind run raindrops horizontally, so I got completely wet in a few seconds. I started to run and reached the cottage. I had to wring out the clothes and pour water out of shoes. I don't remember if I ever was so wet. People from cottage offered me towel, it was very useful. Storm was so heavy that even cable car stopped to go. In 20 minutes everything was Ok and we met back at car. However gorge was losed because of wet, so our programme ended.

Saturday
Day of return. We left pension quite late, at 8:30, and because we did too many stops (one at shopping centre, and also in restaurant to have dinner), we arrived home at 20:00. And small surprise - I found all car documents at home, I was driving all the week without them!

Some pictures

August 22, 2011

Tìk'ìn sì ftxozä

Kintrram solunu oeru taluna lolu oeru tìk'ìn ulte oe kä ne Austria hu soaia oeyä. Oe pamrel sayi mipa 'upxare teri fya'o awngeyä.
Slä fkeytok lun amuve fpi oe 'efu nitram. Oe slolu Na'vi kintträ ro fängkxotseng awngeyä alu Learnnavi.org. Ke fpolìl oel futa tsaw tsivunslu, slä... oeru Nawma Sa'nok lrrtok soli (fu holangham? :))

August 10, 2011

Tompa

Oe pamrel soli hì'ia *poem sre hola trr a nga tsun rivun ro learnnavi.org. Fìtseng lu fìpamrel aleykawnatem nì'it:

Tompa zera'u,
tsa'u sìltsan lu,
talun ewll näk,
fte tsawl slivu
nìltsan.

Tompa zera'u,
oeyä yawnetu
'efu keftxo nìtxan
talun poru lu
paynga' nikre.

Fwa tompa zera'u,
ke sunu oeru,
talun kea hawre'
ke lu oeru
mì oeyä re'o.

August 7, 2011

Yayotsyìp

Oeyä meitel rolun yayotsyìpit lok kelku sa'nokä oeyä. Lu yayotsyìp hì'i, ke tsun tswivayon mi.... Lam fwa po zolup ftu yayoä kelkuo, slä... kea kelkul yayoä ke tok ayutralit pxaw kelku sa'nokä. Kxawm palulukanìl zamolunge pot ftu tseng alahe, srak? Sweylu txo ayoe pehem sivi?
Sa'nokìl waman hì'ia yayot mì zongtseng ulte yomtamìng pot. Poel pänutamìng futa vayewng pot ulte nayume pot fte tswivayon. Tse, ma sa'nu, Eywa irayo seri ngaru. Ngaru leiu txe'lan apxa!


And another event I met today: I was working in the garden and some tool was needed. I went into garage in order to get it, but when I opened the drawer, some insect flew out and I took fright. It was only grasshopper (Na'vi would say probably pa'li-hì’ang), but quite big - about 7 or 8 centimeters. So I bring him out and put on the grass. Daughters were keen on him, but after short time he extended his wings and went out....

Tìsung (Aug 8th): yayotsyìp tamerkup fìtxon..... 'efu keftxo.

August 6, 2011

Palulukan a mì fkxen

Lu oeyä sa'nokur palulukan. Palulukan eltur tìkxen si, taluna po kelku si mì fkxen zìsìkrro tìsomä. Tìng nari fayrelur:
Nìteng lu palulukan akawng, taluna pol stä'nì ayyayoti tup mawseti. Tsaw lu kxanì, ma palulukan! Eywal ngati tsere'a, Eywal fra'ut zererok ulte sweylu nga ivomum tsat. Krr a tayerkup mì zusawkrr, ngeyä tirea ke tayul ne Eywa, slä 'ì'awn fìtsenge ulte fwayew fpom frakrro.

July 31, 2011

Tì'i'a zìsìkrrä tìsomä?

Fìzìsìt lu hek nìngay. Fko ke 'efu som mì fìzìsìkrr, mì aysrr asyen keng 'efu wew, slä zìsìkrrìri tìsomä solalew nì'aw mawl krrä. Yafkeyk leratem pxìm.
Pamreltu a smon fraporu mì atxkxe oeyä plltxe san Lam oeru fwa fìfya'o zìsìkrrä tìsomä lu keftxo nì'it sìk. Sre hola trr lolu ftxozä Swoka Änä ulte fko plltxe mì atxkxe oeyä san Swoka Än, wewa srr'ongmaw sìk.
Tìng nari ayrelur aysyulangä, sau ke lu lor na mì tìsngä'i fìzìsìkrrä, ftang tsawl slivu ulte sleru ukxo. Lam oeru fwa zìsìkrr ayrìkä azusup nìk'ong lerok ...

Rose atun na eyktan
Aysyulang a'om
Rose ateyr

Rose atun

July 23, 2011

Rabbit

Today I came from my office earlier and went out with my two daughters. We were just on playground between blocks of flats and met here a wild rabbit. It is no surprise, living area ends at the borders of forest, so one can see rabbits time after time. But this one wasn't afraid. It sat on the grass and ate it. We could come very near to him, for a few meters before he run a bit further. Then he sat down again and watched the surrounding.
Daughters were delighted as they love creatures. They hunted him as long as he left out in direction to the main road. I hope his life wasn't ended by a car...

July 16, 2011

Txo Na'viru livu Ayfon

Hola rel a ngolop oe krr a oel tsole'a ayrelit ta Le'eylan


July 9, 2011

Tì'em fkxenä

Set lu krr tìsomä, lu krr fkxenä ulte lu krr tì'emä fkxenä [preservation]. Oeyä sa'nok tolìng fkxenit arìkean [cucumbers] oeru, ha fko zene 'ivem tsat. Fìkem lu ftue to hama zìsìt, taluna hama zìsìt lolu oeru pxaya fkxen - oel 'olem pxevofua tsngalit [jars]. Volawa tsngal nì'aw layu fìzìsìt. Fwa yur fkxenit lu tìkangkemä hapxì angäzìk frato. Oe fìkem seri nìletrrtrr, slä fìtrr oeyä meite fìkem soli. Irayo seiyi, ma mevenge, haya zìsìt menga frakem sayi :-)
Oel holawl tìsungit sì payit, 'awstengyolem fra'ut ulte 'olem. Tse, seysonìltsan! Oe tsun tsivurokx fìzìsìt!

July 8, 2011

Ultxa mì Siätll

Trr avolawve vospxìyä akinäve zìsìtä °3733 layu ftxozä hapxìtuä ngrrponguä pxaw weptseng alu *Learnnavi.org*. Siätllit tayok ultxal mì ayoeä Karyu Anawm - Pawl.
Tsatseng sute ta ngrrponguä paylltxe mì Pawl fa lì'fya leNa'vi. Oe 'efu keftxo taluna oe ke tsun kivä ne Siätll - tsatseng lìm nìhawng. Slä ayrel arusikx ngaylop, ha frapo tsun tsive'a fìultxat. Ayoe srefereiey nìprrte' fayrelit.

July 7, 2011

Tìsom

Yafkeyk leratem. Sre mesrr fko 'olefu wew, fìtrr fko 'efu som, taluna ayoel pole'un kìyä ne tseng a fko tsun slivele. Tsatsengur lu pxeora. Pay mì ora wrrpa lu we-e-ew, nì'aw 'a'awa tute slele mì fì'ora. 'Oraru mìfa lu pay asang ulte 'ora le'eveng lu som frato ulte ke lu txukx.
Meitel tok 'orat asom. Hufwa mefol ke omum fya'ot a slele ke li, pay sunu mefor.

July 5, 2011

Pehem soli oe fìtrr?

Fìzìsìkrr lu zìsìkrr asang. Slä fko ke 'efu sang, ya lu wew ulte tompa zera'u pxìm. Tawtute ke 'efu ye kawkrr :).
Fìtrr yafkeyk lu lor ulte tsawkel terìng atanit. Fìkintrr oe tìkangkem ke si, ha ayoel (oeyä soaia) pole'un futa kìyä ne na'rìng ayswiräyä [ZOO].
Fìna'rìngìl tok tsenget lok kelku ayoeyä ulte fko syaw tsaru "Lešná". Kelkul hama ayeyktanä [chateau] tok kxamtsenget na'rìngä; fìtsenge keng fko tsun muntxa sivi (oe tsakem soli hu oeyä muntxate sre a'awa zìsìt).
Ngian taw tstu slamu mì kamtrr, ayoe 'amefu ye. Ayoel tsole'a tìyomtusìngit tsawla ayswiräyä lepay alu txampaya palulukan [sea lion] fa fayoang. Mì seng alahe ayoe tolìng nari vewngyur a yolur swirät hu ngima ontu [elephant].
Pxaya swiräl luke tstxo leNa'vi tok na'rìngit ayswiräyä, nawma pum frato lu skxakep palulukan sì sneyä muntxate (oel zerolok Mufasat sì Sarabit ta ayrel arusikx alu Eyktan falulukanä).
Meitel molakto hì'ia fa'lit hu eveng ayfrrtuä alahe, fìkem sunu meforu.
Fìtrr solunu ayoeru nìwotx.

July 2, 2011

Accused of theft

I was accused of theft in our office. Pah! My colleague lost one part of product we prepared for our customer. As it needs to be delivered next week, he promissed bottle of wine if someone find it.
All people in the company were searching for this, but no success.
Even my boss was trying to find it, as this part is difficult to produce. He looked into my drawer - and surprisingly he found it there, although a few minutes before drawer was empty! He told me that I stole it - because it is blue!! (I'm an Avatar fan, so I'm expected to love everything blue).
Pah - I'm sure he found it somewhere by change and put it into drawer to make me mad and to get wine from our colleague. What a shame!
I told him that he offended me and that's why I won't come into office anymore. It is true at least for one week, because I have holiday, HRH! But weather is rainy, hell!

June 21, 2011

Touch of the death (Tì'ampi kxitxä)

Yesterday I nearly died ... (overcolouring)
While biking from lunch back to the office, one moron in delivery van didn't give me the way, so I had to brake with all my power. Dammit !! I stopped on the place, so no accident occurred,  however I fall down from the bike, broke the front lamp and spilled cherries I had in the bag. Nothing awful happened, only some abrasion and big shock. Glass of brandy would be great ... I don't believe in God, but he probably exists. Hello, up there, thank you!

Kxitx 'olampi oeru trram ... Srekamtrr kolä wrrpa fte yivom. Tengkrr tarmätxaw, oel molakto oeyä pa'litsyìpit lefngap, slä tsawla pa'li lefngap fpolak oeyä fya'ot. Oe zolene tìftang sivi nìwin ulte zolup ne kllte. Lu oeru skxirtsyìp mì hinam nì'aw. Irayo si ngaru, ma Nawma Sa'nok. Nga lrrtok sami oeru, ha oe emroley...

June 19, 2011

Kelkutìkangkem hama sänumviru PNg

Fì'u lu oeyä kelkutìkangkem a kem sami sre mehintrr
Ayoe pehem simvi?
Oel rolun mevohina aylì'ut:
Ftär->skien: palulukan, seyri, pa'li, na'vi
Skien->ftär: som, kxam, txep, txantsan
Ta'em->nekll: rey, apxa, pxey, ohakx, wew, nari, sevin
Nekll->nefä: new, yerik, ean, moe, ontu, mip, vay, vur

Ulte pamrel angawnop fa tsalì'u:
Yerik new rivey, tafral tul neto eo palulukan a 'efu ohakx.
Moel alu sevina Neytiri oesì tse'a tsat ulte ke tsun spivaw moeyä aynariru.
Txantsan! Yerik lolu nìwin to palalukan.
Moel makto mefa'lit ulte pxeyvea pa'li a lu wewa ontu apxa zola'u kxam moe.
Oel ngerop txepìl fte 'ivefu som.
Na'vi lu ean nìwotx, foru lu keng eana seyri.
Aynga tsun tivìng mikyun fìvurur vaykrr aynga slu lekye'ung.

June 12, 2011

Ayoel folrrfen oeyä sa'nu

Fìtrr oel hu mevenge folrrfen oeyä sa'nut. Yafkeyk lolu sìltsan , tsawkel tolìng atanit sì tìsomit. Ayoel yolom wutsot ulte mawkrr sa'nok uvan soli hu meveng. Oel volewng ewllit ulte stolarsìm ayfxkenit atum.
Ha'ngir taw tstu soli ulte tompameyp zola'u.
Sreton'ong oe 'efu som. Lu oeru txal anekx fa tsawke! Ma tsawke, tsaw lu kawng ulte txal tìsraw seri! Oe yäpolur fa pay awew ulte sì'efu oeyä lu sìltsan nì'ul.

June 11, 2011

Avatar and related stuff

Well, I don't take care about films too much, so I missed Avatar launch at December 2009. I've heard about it first time some time in the summer 2010, but didn't managed to see it. I said myself: No problem, just another movie I didn't seen....
But at the end of 2010 I got by chance cinema programme into my hands and I saw - Avatar is here again (oel fpìl futa tsaw lolu aungia ta Eywa). So I saw it first time with one year's delay.
This movie left me out of breath, also because it was my first movie seen in 3D. I was impressed very much. I wanted to learn more about the film and was surprised when I discovered, that Na'vi is living language with its own community around learnnavi.org and even Czech dictionary and grammar exist. So I decided to try to learn this interesting language, although I'm considered to be weird.
Some resources:
Avatar @ Wikipedia EN
Avatar @ Wikipedia CZ
Avatar Wikia
Pandorapedia
Avatar world (CZ)
Naviteri - language updates
Masempul - Prrton's blog
Official movie web
Avatar 2 and 3 announcement
Some training web (outdated)
Tirea Radio
Avatar parody (for IT people)
Avatar - links site (CZ)
Avatar - SK fan site
Avatar blog CZ
Another CZ fansite (Edna.cz)
Spoken Na'vi words by Omängum Frau'ti & others
Dict-Navi (spoken Na'vi by our Deutsche eylan)
Some Na'vi lessons
Acronyms nìNa'vi
Prezzi lessons by Le'eylan
And some Youtube videos about drawing and avatarization
Neytiri 1
Neytiri 2
Neytiri 3
Ma Taronyu

June 10, 2011

Sänumvi fìtrrä

Fìsresrr'ong oel tolok numtsengit alu Ngaynume ulte ayoeä tsmukan Puvomun pamrel soli 'awa säfpìlur lefpom :
"Poan lu sa'nok nìteng" (nì'Ìnglìsì: He is mother too)
Hahaha, tsaw lu teng na säplltxe ta ayrel arusikx alu "Life of Brian" by Monty Python. 'Awa tutan apuslltxe nìkawng poltxe tsatseng (nì'Ìnglìsì):
"My father was woman" (instead of Roman)
Tse, oeru tìkxey nìteng, slä keyey oeyä ke lu lefpom.
Irayo si ma Puvomun, lrrtok lu nìltsan

June 9, 2011

Oe 'efu ngeyn fìtrr

Fìtrr oe 'efu ngeyn nì'it. Txonam oel nolìn weptsengit alu LN txana krr ulte pamrel soli sì'eyngur mì upxare fängkxoyu alahe. Kop tompa zera'u fìtsenge, ha lu krr asìltsan fte hivahaw. Oe zene kivä fte hivahaw ye'krr txon'ongmaw.

June 5, 2011

Meeting with friends

This weekend I had a meeting with my friends from the university. It took place in Štiavnické vrchy at lake of Počúvadlo in Slovakia.
I left Zlín (my home) on Friday at 19:40 and went towards to Trenčín and further to our place. Traveling was pleasant, it was evening already, but still shiny and low traffic. I was listening  to Nightswish on my audio and enjoyed driving in all ways (I love it if I'm not in a hurry, isn't hot and I'm driving alone). Road passes mountains on the borders of Slovakia, there was fog in the valleys and pleasant cool.

I reached Bánovce nad Bebravou without problems. Here I switched on my na'vi-gation (HRH) (it is Nokia with Ovi map software) and continued my travel. Suddenly after a few turns in one village I reached fields. I was very surprised, but it was already dark and I didn't know where exactly I am. So I used this field road, although I had to drive carefully as it was full of pot-holes.
Luckily I got the normal road again, but I wasn't sure if I'm going the right way. However there were no other problems until Žarnovica. It is quite near of my destination, so I followed navigation without doubts. I entered another village and turned side road. It lead to the forest and there was closed turn-buckle over it. Ooops, something goes wrong! I checked my 15 years old paper map (not too detailed) and really, there wasn't any usable road.
Ok, let's go back and try another one. I found such road and was able to move along. In the center of next village navigation said to turn right, that road was quite narrow and steep up. I checked map again - all was Ok, so I continued up to the top. Here was another village and signpost showing futher road into the forest, which was even narrower, quite broken and steep down. I went there about kilometer, but I couldn't believe that it is correct direction, even navigation showed nothing.
I returned back and trie to go straight, but ended up in cottage area and navigation pointed me into forest. I wasn't happy at all and completely confused up. Finally I tried first road again while thinking of stop here and wait until the morning. However Eywa was smiling at me and I reached standard road again in a few kilometers. I felt I'm almost where I need, but I was quite tired, there was many double turns and nausea was touching me. On the navigation I've seens lakes near me, but I didn't see anything in the night. Finally I reached our pension a few minutes before 23:30 completely out of power.
All my friends were there and fall down launching where I told them my story. I've picked up the worst road.... They oferred me plum brandy and I added myself to the amusement. We were talking about everything and nothing and went to bed very late.

On Saturday I got up at 8:30. Most of friend were at the lake, as Grizly is fisher and he was angling. He caught many small fishes and threw them back to the lake, but he was also able to catch big pike few minutes before my arrival. He threw it back too, so I could see it only on photo. Weather was sunny and beatiful.
After breakfast we did a walk around the lake. There was a hotel at opposite shore and typical Slovak reastaurant. It was a mini zoo at the hotel with ponny, white donkey, roe-buck, small pigs and some poultry. I regret that my daughters aren't here too, they'd like it very much.
Then we awaited our last friends while drinking beer and talking. They arrived after eleven o'clock and at the noon we started "trek" to the peak of Sitno (1009 meters high). Footpath lead through the forest, what was excelent because of sun. It took less than hour to reach the top. We met many tourists here. There's lookout tower at the peak with small buffet.
Here we had a long break. Grizly is also geocacher, so he found a cache here. We descended at about 15:00 and had a lunch. I played biliar with Laco, my best friend. I won, but by his mistake - he put black orb into hole too early. Later was time for a sport - we played football. Result was quite good - about 14:11 (I don't remember exactly) and I was member of winning team. But I was hit two times into chin.
At evening Grizly tried to angling again, but not very succesfully. Next to our pension was a small restaurant with live country music, he had a good time there.

On Sunday I went to Sitno peak again with Martin at 6 am, as day before he was lazy to go with us. After our return we had breakfast and then was time to say goodbye.
I went back the same way. A few friends wanted to see that road, so we made convoy. Road was completely different during the day. Everything was clear and no problem. Very interesting to compare same places in the day and night.
As way continued, friends were disconnecting - we always blowed the horn and behind the Bánovce I was alone. Goodbye my friends and see you next time!
Some pictures from this meeting are here