October 24, 2011

Hayku teri ikran angawnop

Zera'u hufwe.
Awnga tsun tswivayon fa
ikran angawnop.

Tswayon ma ikran
ulte plltxe san Kaltxì
sìk fìwopxuru.

Nga fmi 'ivampi
sanhìt ulte nìn tsawket.
New tswayon ngahu...Oel yolem fìhaykut nìteng mì weptseng alu learnnavi.org. Nìkeftxo, fìzìsìt oe ke tswolayon fa ikran angawnop. Li ke lu awngaru txura hufwe nìtam; oeri sì meiteri perey... Fkol plltxe futa lu sìltsan zìsìkrr syulangä a'usong to zìsìkrr ayrìka azusup fpi sìtswusayon fa ikran angawnop. Lam oeru fwa lu tìngay...

4 comments:

 1. Ngeyä pxe"hayku" tolìng lrrtok sivi oeru, ma Blue Elf. Irayo si ngaru.

  ReplyDelete
 2. Oeru meuia, ma Puvomun. Sunu fwa tsaw sunu ngaru :)

  ReplyDelete
 3. Ma Blue Elf, fìtseo aylì'uä lu lor nìtxan. Lor nìftue ;)

  ReplyDelete
 4. Ke pxan, ma Plumps, slä ngaru irayo seiyi :)

  ReplyDelete