December 24, 2011

Txon ftxozäyä

Lu tì'i'a zìsìtä
fratseng lu fpom
zerup herwì ta'em
fko ke 'efu som

Txon'ong nìk'ong za'u
sute ioi si ayutralur
swoka sireal hawl aystxelit
fte tivìng tsat evengur

Herwì ateyr, utral aean
lu txon ftxozäyä
ayngaru nìwotx syayvi sì fpom
ma eylan ta soaia Na'viyäFeast night

It's end of the year
everywhere is hapiness
snow falls from the sky
one can't feel hot

Nightfall comes slowly
people adorn the trees
angels prepare gifts
to give them to the children

White snow, blue tree
it's night of the feast
I wish all of you luck and hapiness
friends from family of Na'vi

December 21, 2011

Herwì a'awve

Rewonam zarmup herwì a'awve mì sray oeyä. Lolu hì'ia herwìtsyìp nì'aw a täpatep  keng srekkr tsaw zolup ne kllte, slä... lolu herwì!
Fìtrr zerup herwì nì'ul, tsal ngop hertxayot ulte sute a kä txìng smìmit mì saw. Ye'rìn 'ayi'a numtseng ulte evengìl ngaryop sutet a ta herwì (alu "snowman"). Tse, zìsìkrr tìwewä sì herwìyä zola'u awngane!

December 7, 2011

Vospxì ftxozäyä

Za'u zìsìtä vospxì asyen. Soaiari oeyä fì'u lu vospxì ftxozäyä. Nìlun txina ftxozä lu pum tì'i'ayä zìsìtä slä lu srr keng letsranten to fìpum atxin. Mì srr apxeyve fìvospxìyä 'olongokx oeyä 'ite a'awve alu Magdalena. Poeri solalew zìsìt akinä set. Ulte trr atsìng lu trr tstxoä oeyä 'iteyä amuve alu Barbora.
Ma meite, mengaru etrìpa syayvi!


Ftxozä Barborayä lu nìteng trr krr a sutel mun'i vultsyìpit a ta utral ulte munge tsat ne kelku fte 'ivong mì aysrr ftxozäyä. Oeyä sa'nok tsakem si frazìsìt.