September 18, 2011

Tìstarsìm evengä ayutralä a mì na'rìng

Lu tì'i'a zìsìkrrä asom ulte fkol starsìm ayut a ewll terìng awngaru. Tsayu lu eveng ewllä ulte tsayu lu tsukyom fu lesar fa fya'o alahe. Fko tsun tsawl sleykivu mipa 'ewllit txo fko mivunge rina' ta ewllä eveng ulte tìng tsat nemfa 'akra.
Fìtrr oel hu oeyä meite tolok na'rìngit fte stivarsìm ayrina'it ayutralä a saru lu tstxo le’Ìnglìsì "chestnut tree" fu leTseski "kaštan". Fayutralur ke lu tstxo leNa'vi, taluna ke tsawl slu mì Eywa'eveng, nì'aw mì 'Rrta.


Ayrina'ur fìutralä lu 'opin akllvawm, awnga sleykayu sat ukxo ulte tayìng sat ayswiräru a mì na'rìng mì zìsìkrr herwìyä. 'Eveng utralä lu rìkean, lu tsaru pxia ayhapxì ulte nga' 'a'awa rina'it - pxìm 'aw fu mune, slä tsun rivun pxerina'it nìteng ulte keng oel rolun 'evengit a nga' tsìnga rina'it! Tìng nari:


Ulte hapxì tìstarsìmä (tse, ayrina' lolu ku'up fìtxan ulte skola'a oeyä *bag)

2 comments:

 1. Ma Blue Elf,

  lora pamrel lesar a eltur tìtxen si :) lu lesar frakrr fwa fmi livawk ayut a fkeytok mì ’Rrta nìNa’vi fte wivìntxu futa lì’fya leNa’vi tsun tsakem sivi ;) … lawk ayut nìfya’o letrrtrr.

  Lu ayoer fayfneutral sì fayrina’ fìtseng nìteng. Ätxäle si oe pivawm, kllpxìltumì ayngeyä ayutral kop lu spxin srak? Fìtseng ayrìk fayfneutralä slu vawm ye’krr zìsìtmì.

  Nari si: mekeyeytsyìpit oel rolun:
  1) »Fìtrr oe hu oeyä meite tolok na'rìngit fte …« slu »Fìtrr oeL hu oeyä meite tolok …«
  2) »… ulte nga' 'a'awa rina' - pxìm 'aw fu mune, slä tsun rivun pxerina' nìteng ulte keng oe rolun 'evengit a nga' tsìnga rina'!« slu »… ulte nga’ ’a’awa rina’IT – … tsun rivun pxerina’IT nìteng ulte keng oeL rolun ’evengit a nga’ tsìnga rina’IT!« taluna lì’u alu nga’ lu *transitive.

  Tsalsungay, txantsana pamrel! :)

  ReplyDelete
 2. Ma Plumps, fwa ngal rolun keyeyti oeyä ngaru irayo si. Hufwa oeru smon horen, pxìm tswera' lì'uviot a zene tivok lì'ut fte livu lì'ukìng aeyawr. Kxawm fì'u layatem...

  Fayfneutralìri oel fpìl futa sal latsu spxin keng mì atxkxe oeyä ulte ke nì'aw fìzìsìt. Ayrìk slu kllvawm mì vospxì avolve ulte sngä'i zivup. Slä frazìsìt lu ayutralur ayrina' apxay, ha ayutral latsu lepfomtokx, slä ayrìk lu spxin...

  ReplyDelete