July 31, 2011

Tì'i'a zìsìkrrä tìsomä?

Fìzìsìt lu hek nìngay. Fko ke 'efu som mì fìzìsìkrr, mì aysrr asyen keng 'efu wew, slä zìsìkrrìri tìsomä solalew nì'aw mawl krrä. Yafkeyk leratem pxìm.
Pamreltu a smon fraporu mì atxkxe oeyä plltxe san Lam oeru fwa fìfya'o zìsìkrrä tìsomä lu keftxo nì'it sìk. Sre hola trr lolu ftxozä Swoka Änä ulte fko plltxe mì atxkxe oeyä san Swoka Än, wewa srr'ongmaw sìk.
Tìng nari ayrelur aysyulangä, sau ke lu lor na mì tìsngä'i fìzìsìkrrä, ftang tsawl slivu ulte sleru ukxo. Lam oeru fwa zìsìkrr ayrìkä azusup nìk'ong lerok ...

Rose atun na eyktan
Aysyulang a'om
Rose ateyr

Rose atun

No comments:

Post a Comment