October 28, 2012

Hayku teri krr akeftxo

Zerup fayìva
Taw tsngawvìk, talun hintrr
tìsomä 'i'a

Taw tsngawvìk, hufwe
fwefwi, ayrìk lìng mì ya
Kifkey halmahaw


 

October 27, 2012

Ayu a fko tsun rivun mì na'rìng

Hama muntrr oel tok hu meite tsrayit a lok kelku awngeyä (fko zene mivakto pa'lit lefngap hola swawtsyìp nì'aw fte wivo tsatsenget). Mefo lu hapxìtu ponguä evengä a srew sì rol ulte tsapongur lewotx lolu ultxa fte tskxekeng sivi. Tengkrr fo tskxekeng si, lolu oeru tìk'ìn, tafral oe kä ne na'rìng sì ayramtsyìp. Lolu trr alor, kxawm pum a'aw a kip syena srr atsyafe. Fko tsun tsive'a pxaya 'ut a eltur tìtxen si mì na'rìng, natkenong ketenga ayspxamit. Slä txampxì lu nì'aw txumnga'a ayspxam atun.


Oel frrfen leutrala ramunongit payä, slä tsal tìng nì'aw hìma payit, hufwa zamup tompa sre hola trr.


Ulte txo nga livu tute alu *geocacher, nga tsun nivìn keng fì'ut:


*Krrwìntxuyu a mì na'rìng, srak? Nìngay, slä txo nga tsar piak sivi, ngal rivun 'ut awusan. Lu suteru a uvan säpi ketenga aysäfpìl....

* Lì'uru angawnop alu krrwìntxuyu lu ral nì'ìnglìsì clock - time shower

October 13, 2012

Nga pehem sayi?

Srake ngal ke omum futa pehem sayi? Fmivi fìkem sivi:Slä lam oeru fwa lu ngäzìk fìkem...

October 8, 2012

Menga kempe si, ma meylan?

Pemstanit ngal tse'a fìrelmì? Srake ngal fpìl futa lu mesutan a yolom wutsot avä' ulte set sì'eful afe' teykätxaw tsat meforu? KEHE! Mefo uvan si ulte fwerew 'uot awusan. Kezemplltxe, lu uvan alu nì'ìnglìsì geocaching. Tsa'u wäpan 'oramì, slä kawtu ke new kivä nemfa pay :)


Fìrelit fkol stä'nì ro ultxa eylanä a ta numtseng apxa. Fìtìlen solunu fraporu ulte lahea ultxari awnga sreferey nìprrte' (slä zenänge pivey zìsìto).