November 20, 2015

Pxesä'o tìterkupä

Set oel inan sästarsìmit fukä alu Pxesä'o tìterkupä. New oe tìng ayngar yola vurvit.

Klarì lu 'evenge letrrtrr. Poe rey hu sa'nok sneyä alu Tsyoslìn, sempul tolerkup taluna fekem srefwa Klarì 'ongokx. Lu poru 'eylan alu Saymon ulte mefol frrfen kelkuti tì'o'ä. Tsatsenge poel tse'a pxesutet astxong a tspang lahea tutanit. Mawkrra fìtutan tolerkup, tokx peyä 'ìp. Nì'aw Klarì tsolun tsive'a pxefot, Saymonìl - hufwa kllkxem ìlä Hlarì - ke tse'a ke'ut. Fìfya Klarìl run aysu'ot azey sneyä ulte pxespangyu slu 'eylan peyä. Pxefo lu hapxì wemponguä alu saronyu ayukä. Fol tspang ayvrrtepit a zera'u ftu ngip a mìkam ayhifkey ne awngeyä kifkey, sì ke lek Horenit a sutet a ta "äokllte".
'Awa trro, krra Klarìl tok wrrpati, fkol 'eko kelkuti peyä ulte sa'nok 'ìp. Fa srung eylanä Klarìl fwew sa'nokit ulte kulat aysäomumit a teri ftawnemkrr soaiä sneyä. Poel alyomum futa Tsyoslìn lolu hapxìtu saronyuä ayukä srekrr, slä trro poel txìng tsat ulte pe'un futa zalyong Klarìt wä fìpongu, futa wän Klarìru fra'ut a tsateri.
Lun lu fwa fkeytolok lahea pongu alu Yo'ko a new tspivang fratutet a ta "äokllte". Tsyoslìnìl ke tung futa fìkem len ulte wän Tsngalit alu 'awvea sä'o tìterkupä fteke eyktanìl Yo'koä alu Valentayn rivun tsat. Valentayn terkup, slä Tsyoslìn wäpan.
Plltxe fkol fayluta saronyu ayukä lu eveng tireayä aswok ulte 'awvea taronyul kolanom Tsngalit ta tirea aswok alu Raziel. Tsngal tsun ngivop mipa taronyut ayukä ta tute letrrtrr. Lahea mesä'o tìterkupä lu Tukru (alu Sword) sì Sä'o rì'ìrä (alu Mirror).
Ngian eyktan Yo'koä mi rey ulte new saronyut ayukä skiva'a fa srung ayvrrtepä. Klarìl fa sneyä aysu'o amip rayun Tsngalit, ngian taluna kavuk Valentaynìl kanom tsat. Txo kawtul ke txey pot, po tsivun tspivang fraysaronyut ulte ngivop mipa pongut saronyuä a pol eyk ìlä ayhoren amip. Tìwusem a mìkam Valentaynä tsampongu ayvrrtepä sì saronyu ayukä sngä'i...


Aylì'u akeawnomum:
kelku tì'o'ä - place of amusement

Horen - Rules or Agreement between shadow hunters and underworld people. When underworld people do not harm "normal" people, they are safe, otherwise they can be killed by shadow hunters
sute a ta "äokllte" - underworld people, like vampires, werewolves, fairies and wizards
tirea aswok - angel

November 7, 2015

Tutan a ta kifkey alu Martì

Nìsok oel tsole'a relit arusikx alu Tutan a ta kifkey alu Martì. Fìvur plltxe teri pongu sìftiatuä kifkeyä a za'u ne kifkey alìm alu Martì fa tawsìp, kllpä ulte lang tsat. Maw hola trr tsìk yrrap neniyä za'u ulte fo zene hivifwo fte emrivey, taluna yrrap tsivun skiva'a tawsìpit. Nìkeftxo, 'awa hapxìtu alu Markì Watney 'ìp ulte frapol fpìl futa tolerkup mì yrrap. Kemit alu fwa tätxaw ne 'Rrta fkol sngä'i luke Markì...


Krra yrrap 'i'a, fko tsun tsive'a nì'aw txayot neniyä, hì'ia ramtsyìpit ulte meka kelkuti sìftiatuä kifkeyä. Tsìk pamot fkol stawm, ramtsyìp rikx ulte... Markì srer. Pxen peyä lu fwel fa swek lefngap ulte lu por tìkelu yayä. Netrìp po tsolun wivo kelkut sìftiatuä ulte zeyko snot. Set tìwusem fte emrivey sngä'i...

Nì'awve Markìl tiam mekreti. Pol srefpìl futa sutel a ta 'Rrta pot munge ne kelku, slä hufwa tsun ngivop payit, mekrel fmal pot arusey nì'aw hola vomuno trrä. Ngian Markì lu tute a ftia ayewllit, ha pol tsawl sleyku ayewllit atsukyom. Fìkemìl tung futa emrey tsatsenge hola zìsìto.
Krra hola kintrr ftem, sutel a mì 'Rrta tseri futa kem astxong len mì Martì. Ayrelìl Martìyä wìntxu futa kelku sìftiatuä ke lu mek, tuteo tsatsenge rey! Markìl rolun syeprelit ulte fmi fpive' upxareti angawnop fa ayrel ne 'Rrta. Fwa tì'eyng za'u ne'ìm krrnekx nìtxan, slä fìfya 'Rrtal omum futa Markì lu rusey. Sute sngä'i hivawl lahea tawsìpit fte mivunge Markìt ne 'Rrta.
Fte tsivun pivängkxo nìwin nì'ul hu sute a ta 'Rrta, sop Markì few Martì ulte run spuwina sä'ot arusikx a lang Martìt. Krra leykatem tsat nì'it, tìpängkxo slu ftue nì'ul.


Nìkeftxo tawsìpit azusong fkol ska'a krra yawo, ha pongul sìftiatuä a sop ftu Martì pe'un futa tätxaw ne'ìm fte mivunge Markìt. Fìkem lu lehrrap, slä fo new tsakem sivi, taluna txìng Markìt tsatsenge. Fol spaw futa tsakem lolu kxeyey.
Fte ultxa sivi hu tawsìp sìftiatuä, zene Markì rivikx ne lahea tsenge. Tsatsenget tok hì'ia tawsìptsyìpìl sì lahea aysä'ol a fpi haya pongu a ftayia Martìt. Fìtawsìptsyìp srung Markìru fte yawivo ulte wivo tawsìpit sìftiatuä.


Tse, fìrel arusikx eltur tìtxen si nìtxan ulte wìntxu futa keng fekemit apxa tsun fko emziva'u. Plltxe Markì san Krra rey mì kifkey lehrrap, pxaya tìngäzìk fkeytok. Ngal emza'u 'awa tìngäzìkit, lahea pum srer. Slä krra emza'u tìngäzìkä holpxayit letam lu ngar säsìlpey a nga emrey ulte tsun tivätxaw sìk.
Lu ngay. Krra ke velek, keng apxa ekxanit tsun fko skiva'a. Kezemplltxe, syayvit fkol kin nì'it nìteng.

Aylì'u akeawnomum :
Martì - Mars, the fourth planet of the Sun System
yrrap neniyä - sand storm
txayo neniyä - sand dessert
kelku sìftiatuä kifkeyä - scientist base (lit. home of scientists)
spuwina sä'o arusikx a lang Martìt - lit. old moving tool for exploration of Mars. Here: Pathfinder probe, used in 1997 for Mars discovery