June 10, 2011

Sänumvi fìtrrä

Fìsresrr'ong oel tolok numtsengit alu Ngaynume ulte ayoeä tsmukan Puvomun pamrel soli 'awa säfpìlur lefpom :
"Poan lu sa'nok nìteng" (nì'Ìnglìsì: He is mother too)
Hahaha, tsaw lu teng na säplltxe ta ayrel arusikx alu "Life of Brian" by Monty Python. 'Awa tutan apuslltxe nìkawng poltxe tsatseng (nì'Ìnglìsì):
"My father was woman" (instead of Roman)
Tse, oeru tìkxey nìteng, slä keyey oeyä ke lu lefpom.
Irayo si ma Puvomun, lrrtok lu nìltsan

No comments:

Post a Comment