May 23, 2013

Ultxa eylanä Uniltìrantokxä a mì Toitslan

Kintrram lolu oer ftxozä apxa. Oe solop ne Toitslanä tsray atxin alu Berlin fte ultxa sivi hu lahea sute a for yawne lu Uniltìrantokx sì Eywa'eveng. Awnga starsìm ftu tsìnga atxkxe alu Toitslan (txampxì suteyä), Sweriye (Le'eylan), Polan (Tängal) sì Tsekia (Tanri sì oe).
Slä nìteng zola'u tsatsenge txina mefrrtu azey alu awngeyä Nawma karyu Pawl sì Tsyon. Wou! Krra sngä'i nivume lì'fyati leNa'vi, ke srefey oel futa layu oer skxom a tse'a Pawlit tokx eo tokx ulte pängkxo pohu. Mi ke tsun spivaw.
Lolu awngar krr asìltsan. Plumpsìl eyk sänumvit leNa'vi fratrr, suteo wäpeyn fa eampin, ha fo slu Na'vi. Awngal folrrfen na'rìng ayioangä alu nì'ìnglìsì zoo, fte tivìng nari for. Pxaya fneioang rey tsatsenge. Kop fko tsun tsive'a kifkeyt a payäo alu nì'ìnglìsì aquarium. Fayoang le'opin lìng mì pay, lu kosman fwa nìn fot...
Hola tute (oe lu 'aw a fokip) tsyìl ne ayutral turtelfa. Tsakem lu ngäzìk nì'it, slä krra fko flä mì sam a txopuwä, sunu fkor nìtxan.
Trrpxeyve txon'ongmaw awngeyä eylanìl hawl uvanit lemokri. Fìalo Pawl ke tolìng mikyun slä slu tute a tsauvan si. Lu 'awa kem letsranten a len mì ultxa.
Muvea kem a tsranten lolu fwa awnga nìwotx tìng nari yawnea relur arusikx alu Uniltìrantokx nìmun. Fìrel lolu rel azey a nga' frahapxì, keng ayhapxì a fkol ke solar (alu nì'ìnglìsì deleted scenes). 'Evengìl te Atan tsarelit ngop - poru irayo seiyi nìtxan!
Ulte syena trr awngal run ayut awawnän alu uvan alu geocaching soli....
Tsakintrr sunu oer, slä 'oli'a li, nìkeftxo. Kxawm oel frrfen haya ultxat nìteng, sìlpey oe.

Aynga tsun nivìn ayrelit a syep oel.