November 5, 2011

Hayku teri zìsìkrr zusupa ayrìkä


Ayrìk lerìng mì
hufwe a tìran nìk'ong.
Tepvi na sanhì

atan si mì ya
krr a txepìl nekx vulit.
Srr ayrìkä a

zerup ne kllte
zola'u. Eywa ngahu,
aysrr a som lu...

No comments:

Post a Comment