April 22, 2013

Trr 'Rrtayä

Trr amevofuve vospxìyä atsìve.
Lu ftxozä 'Rrtayä alu kifkeyä awngeyä. 'Rrtal tung futa awnga tsun rivey. Tsal tìng awngar yat a tsun awnga syeha sivi, tìng payti a näk awngal, tìng syuvet a yom awngal, tìng tsengit a tsamì rerey awnga ulte tìng lahea ayut a kin sutel.
Pxaya sutel fpolìl futa fayu nìwotx lu awngeyä nì'aw ulte fko ke tsun nivekx sat kawkrr. Slä fìfpìlfya lu keyawr. Lahea ayswirä rey fìtsenge ulte kin 'Rrtat fte emrivey nìteng.
Sutel pxìm kawngsolar mekret 'Rrtayä ulte mi tsakem si. Fol sleyku yat vä', sleyku payti tsewtx ulte ska'a tsenget a tsamì ayswirä rey. Tsafya sutel ngerop sìngäzìkit snoru nìteng; fol tsat ke omum nì'aw...
Slä lahea sutel a txantslusam lu nì'ul tslolam li futa zene 'Rrtat zivong. Fo srung si kifkeyur awngeyä - natkenong ayuvansiyul alu *geocachers vezeyko sìlenit alu *CITO (Cache In Thrash Out), krra fol starsìm sngelit a mì ayna'rìng fu lahea senge. Taluna oe lu *geocacher, fìzìsìt srung soli oe nìteng. Tsakem len mì ayram ahì'i alu Hostýnské vrchy. Hufwa zìsìkrr aysyulangä azus'ong sngolä'i li, fkol tsun tsive'a herwìot. Txo nivew ayngal nivìn ayrelot, kivä fìtsenge.
Fmi kemo lesar sivi a sleyku kifkeyt sìltsan nì'ul. Aynga ke zene law seykivi na'rìngit fu tsawl slivu ayutralur. Keng fyina kem tam. Fpìl ulte kemo si.

April 6, 2013

Tìlor sì pamtseo letskxe

Tstxo fìpamrelä lu lì'uvan. Tsaw za'u ta tìlor sì swirä - tstxo vurä a fpi eveng. Lì'fyamì le'ìnglìsì fìmelìfya'vi lu stum teng, nì'aw 'awa pamrelvi lu keteng (alu beat sì beast).
Tse, pelun plltxe oe teri pamtseo letskxe? Trram oel frrfen mot pamtseoä mì sray oeyä fte tivìng mikyun 'uor akosman. Pongu pamtseotuä hu mesute azey pamtseo soli. Tsamesute lu Tarya Turunen sì Maykì Terana. Tarya lu rolyu a smon fraporu a sunu poru pamtseo letskxe (poe rarmol hu pongu alu Nightwish), slä poel ftolia nìteng tìrusolit letseo.
Tarya

Maykì
Krra ngal tse'a Maykìt, kxawm nga hayangham, taluna nikre peyä lu 'ipu. Tsalsungay po lu tsulfätu auä ulte tsun rivol nìltsan nìteng.

Fo pamtseo letseo soli hu 'ekong. Lolu lie akosman, taluna fkol ke tse'a sätaret pamtseoä letseo sì pumä letskxe fratrr. Nìteng fo pamtseo soli wayor letskxe. Kop Maykìl tsan'eykul säwìntxut fa pxen aspuwin...
Maykì sko Mozart
Maykì uo ayau
Ulte tstxo tsasäwìtxuä lu.... Tìlor sì pamtseo letskxe. Sunu oeru nìtxan. Keng Tarya rolol nìTseski - ulte nìltsan nìtxan!
 

Aylì'u angawnop:
pamtseo letskxe - rock/beat, rock music
mo pamtseoä - music hall
tìrusol letseo - classic singing
way letskxe - rock song

April 1, 2013

'Ister

Fìtrr lu 'Ister alu ftxozä zìsìkrrä aysyulangä a'usong sì tìreyä amip. 'Awvea aysyulang 'ong nìngay, fìmerelit oel ngop fa syeprel mesrrkam.

Slä set, krra nìn ta kelku oeyä, tse'a fì'ut:


Herwì zarmup trramo nìwotx, ulte kxawm zaryup mì haya srr nìteng. Tìwew ke new vivelek, 'ewana ioangtsyìp ke tayul mì zeswa arìkean. Zene awnga maweypivey, frazìsìkrr 'ayi'a.


'Ister lefpom!