December 21, 2011

Herwì a'awve

Rewonam zarmup herwì a'awve mì sray oeyä. Lolu hì'ia herwìtsyìp nì'aw a täpatep  keng srekkr tsaw zolup ne kllte, slä... lolu herwì!
Fìtrr zerup herwì nì'ul, tsal ngop hertxayot ulte sute a kä txìng smìmit mì saw. Ye'rìn 'ayi'a numtseng ulte evengìl ngaryop sutet a ta herwì (alu "snowman"). Tse, zìsìkrr tìwewä sì herwìyä zola'u awngane!

2 comments:

  1. Herwi lu ayngaru? Tewti! Oeyä tsrayur lamu herwi ahì'í nìteng, slä tsat lu mìso set.

    ReplyDelete
  2. Sran, lolu herwì, slä pxiset... pay nì'aw :(

    ReplyDelete