January 2, 2018

Tepvi apxusor io tsray

Kezemplltxe ayngal omum futa pxaw tì'i'a zìsìtä sute slu lekye'ung ulte ulte ngop tepvit apxusor fratsenge. Sìpxor ke sunu oer, slä tepvi tsun livu narlor. Trram, mì awvea trr zìsìtä, fkol vezeyko tepvit atxan mì sray oeyä. Tsaw len txina tsengro tsrayä. Tsatsenge ke lu apxa ha pxaya sute tolìng nari ta fäpa ramtsyìpä a io tsray (tsatsenge oe kelku si nìteng).
Nìngay lolu narlor, krra txep tswayon nefä ulte pxor ne tepvi ayopinä aketeng, tengkrr fkol stawm pamtseo amiklor. Nìlun sutel a mì tina tseng stawm nìswey, slä oeru ke'u.
Txepo nì'aw pxor ulte tepvi zup ne kllte nìmwey, lahea pumìl ngop ayyo'koti a lam stum pxel aysyulang. Lora sngä'ikrr zìsìtä.

No comments:

Post a Comment