January 15, 2018

Sätaron mì ton

Muntrr aham oe kä hu meylan fte rivun syeymot. Pxìm fko syaw fìkemur tìtusaron nìteng, hufwa fkol ke sar kea tsamsä'ot fu *taronsä'ot. Ngeyä sä'o lu GPS nì'aw.
Nìfya'o letrrtrr oe taron nì'awtu, slä krra tìrusun lu ngäzìk nì'ul, lu swey fwa zamunge eylanit nìteng - lu yo' nì'ul ulte pxaya eltu - pxaya säfpìl sì tìngäzìk nän. Pxoel folrrfen tsrayti alu Vsetin, ulte run nìpxi syeymit aingyenga'. Fte rivun, zene nga nì'awve kxakx ingyentsim. Pxìm nga tsun tsakem si ro helku, slä krro krro tsaw tsunslu nì'aw krra frrfen sngä'itsengit nì'awve ulte run sä'omumit tsatsenge.
Fì'alo pxoel hawl fra'ut srekrr, ha tìrusun lolu ftue. 'Awa tsyeymit a eltur tìtxen si fkol waman mì hilvan a äo kllte (alu in sewer). Kxawm ngal fpìl futa lu lehrrap fwa kä äo kllte, slä rong kilvanä lolu apxa ulte nga' pxaya aysävllit a rì'ìr si atanur. Nìngay lolu yo' - wawneyna hì'angìl atsawl zong tsyeyit.


Slä txina tìkan sätaronä lolu tsyeym a tsunslu fwa fwew mì ton nì'aw. Fya'o kä kxamlä na'rìng ulte saronyu zene rivun tsat ìlä aysävll fa atan. Txo fpìl futa lu fyin, ngaru tìkxey. Ro aysengo sävll 'ìp - krra sävllìl ahay tok tsengit alìm. Ngal kin tse'atswo asìltsan, ha sweylu txo pongu livu apxa - menari le'aw ke tam!
Txo fìuvan ngaru eltur tìtxen si - mivay'. Ulte tsakem si hu eylan.

No comments:

Post a Comment