January 16, 2018

Herwì

Fìtrr herwìo zolup - ulte ngop sìngäzìkit apxa. Yafkeyk lu wew nìtam, ha zup herwì nì'it keng mì atxkxe atìm. Nìngay nì'it, kxawm 'awa zekwä nì'aw, slä tìsop slu fekem. Txina ayfya'o zo, lu lepay nì'aw, slä ayfay'o ahì'i latem ne tskxepay taluna herwì lu paynga'. Pa'liri lefngap ramtsyìp lu ekxan aketsukemza'u - txo tìftang si mì kamtseng, ke tsun vivar, taluna fya'o fwi.
Nìsyayvi tìkangkemtsengìl oeyä tok fäpat ramtsyìpä, ha lu ftue fwa kä ne kelku, taluna kä nekll :)

No comments:

Post a Comment