January 26, 2016

Yafkeyk atsyafe

Tse, kintrram yafkeyk lolu wew nìtxan, fìkintrr ya lu tsyafe, keng sang mì hapxìo atxkxeyä oeyä. Muntrramo herwì zup, set - herwì latem na pay. Fko fwi, payìl tok fratsenget, lu ngäzìk fwa tìran luke fwa raspu' slu tsewtx. Ke sunu oer fìyafkeyk! Herwì 'ìp keng mì ayram, nìngay fìzìsìkrr lam oer tsleng nìwotx.
Sweylu txo fkol ke txivìng kelkuti (fu nivit), slä kxìmyur ke sunu fìsäfpìl...

No comments:

Post a Comment