January 21, 2016

Ingyentsim amuve

Txo sunu ayngar ayingyetsim, fmi 'emziva'u fìpumit:

lahea mesute (a lìm)
tìngäzìk a zene fko emziva'u
"pay" a tsafa ioang alu sa'nok yomtìng liniru
fì'u lu ngar krra ke omum 'uot nìltsan
lì'u a 'awstengyem melì'ukìngit
fìfya ngal tel tìomumit
sä'o a fpi fwa kxakx tsnganit
tìkelu tìvawmä
fìhapxìl tokxä eyk ngat
krra nga tsun wivo 'uot pxiset, tsa'u lu....
'Etrìpa syayvi! (Kumit aeyawr ayngal run fìtsenge)

2 comments:

  1. 'O'!

    Trray fmìyi oel rivun tì'eyngit (set oe 'efu ngeyn nìhawng, fpìl oe ;) )

    ReplyDelete
  2. Fìingyentsim lu ngäzìk nìtxan to ingyentsim a'awve! Fpìl oe, rìmun oel lì'ut awawnan, slä ke omum oel fraylì'ut...

    Fpìye' oel sì'eyngit oeyä ngaru :)

    ReplyDelete