January 11, 2016

Ingyentsim fa aylì'u

Oel pänutolìng ayngaru futa ngayop ingyentsimit fa aylì'u - stenga tsa'u a ngolop Wllìm srekrr. Nong horenit lìfy'ayä leNa'vi - ayfam alu ll, rr, kx, px, tx, ngts lu ‘awa pamrelvi nì’aw. Ayfam alu ay, ey, aw ew tsun livu 'awa fu munea pamrelvi. Nari si ulte ayngaru säflä.
hapxì tokxä a latem syuve ne syura tìreyä
teya ta syura
hì'ia kilvan
holpxay a mìkam pxey sì mrr
ke tsun tsive'a
ke litx
kxakx fa tstal
wutso a ke nga' tsnganit
lì'u a plltxe fko krra 'uo lu txantsan fu ro'a
lini hì'angä a fko tsun yivom
nga hahaw tsatsenge
ngal syam fahewit tsafa
kilvanìl wìntxu relit ngeyä alu ...
ioang a tswayon
'awa tute
hapxì trrä mawfwa tsawke fäkä
Srake tsun aynga ivinan kumit aralnga'?
Ngal tì'eyngit tsun rivun fìtsenge.

2 comments: