January 2, 2016

Nì'i'a herwì!

Trram srekamtrr 'uo lìng mì ya. Lam na ayit herwìyä, ketsukspaw! Nìngay, lu ayherwìva ahì'i. Slä zivene fìherwì zivup txana krr fte hìmtxan tivam fpi ayuvan letokx tìwewä.
Ngian mì ha'ngir oeyä soaia nìwotx kolä ne ultxa suteyä a tìran ulte fko tsun fwivi nìftue! Apxa ayherwìva zerup, zìsìkrr awew lu nì'i'a 'änsyem.


Ultxal tok tsenget mì helku a mì ramtsyìp a lok tsrayä oeyä ulte tutanìl a rey tsatsenge vewng swiräti azey. Fìswirä rey mì atxkxe a lu ukxo sì teya ta neni. Ha tsun fko tsive'a relit ahiyìk - sunu por tìsom a swirä sì herwì.

Ulte taluna herwì sweylu txo awnga srung sivi ayyayor fa fwa foru yomtìng. Tìng nari tsengur a peseng fo tsun yivom. Lu 'ipu, kefyak?

Aylì'u akeawnomum:
ayuvan letokx tìwewä - winter sports
ultxa suteyä a tìran - meeting of tourists

3 comments:

 1. Tsakelku ayyayoä 'ipu leiu nìtxan! :D Nìrangal herwì zirvup fìtsenge nìteng, slä nì'aw tompa zerängup. :<

  ReplyDelete
 2. Furia herwì zolup tsatseng oe 'efu nitram.
  Fìkelku ayyayoyä sunu oer ulte lu zey. ;)

  ReplyDelete
 3. Sleru wew nì’ul fìtseng nìteng slä vay set kea herwì ke zup… Kxawm sìltsan nì’ul taluna zene oe tìkangkem sivi trrmuvay nìmun. Ke new oe tivìran kxamlä herwì.

  ReplyDelete