April 1, 2013

'Ister

Fìtrr lu 'Ister alu ftxozä zìsìkrrä aysyulangä a'usong sì tìreyä amip. 'Awvea aysyulang 'ong nìngay, fìmerelit oel ngop fa syeprel mesrrkam.

Slä set, krra nìn ta kelku oeyä, tse'a fì'ut:


Herwì zarmup trramo nìwotx, ulte kxawm zaryup mì haya srr nìteng. Tìwew ke new vivelek, 'ewana ioangtsyìp ke tayul mì zeswa arìkean. Zene awnga maweypivey, frazìsìkrr 'ayi'a.


'Ister lefpom!

No comments:

Post a Comment