April 6, 2013

Tìlor sì pamtseo letskxe

Tstxo fìpamrelä lu lì'uvan. Tsaw za'u ta tìlor sì swirä - tstxo vurä a fpi eveng. Lì'fyamì le'ìnglìsì fìmelìfya'vi lu stum teng, nì'aw 'awa pamrelvi lu keteng (alu beat sì beast).
Tse, pelun plltxe oe teri pamtseo letskxe? Trram oel frrfen mot pamtseoä mì sray oeyä fte tivìng mikyun 'uor akosman. Pongu pamtseotuä hu mesute azey pamtseo soli. Tsamesute lu Tarya Turunen sì Maykì Terana. Tarya lu rolyu a smon fraporu a sunu poru pamtseo letskxe (poe rarmol hu pongu alu Nightwish), slä poel ftolia nìteng tìrusolit letseo.
Tarya

Maykì
Krra ngal tse'a Maykìt, kxawm nga hayangham, taluna nikre peyä lu 'ipu. Tsalsungay po lu tsulfätu auä ulte tsun rivol nìltsan nìteng.

Fo pamtseo letseo soli hu 'ekong. Lolu lie akosman, taluna fkol ke tse'a sätaret pamtseoä letseo sì pumä letskxe fratrr. Nìteng fo pamtseo soli wayor letskxe. Kop Maykìl tsan'eykul säwìntxut fa pxen aspuwin...
Maykì sko Mozart
Maykì uo ayau
Ulte tstxo tsasäwìtxuä lu.... Tìlor sì pamtseo letskxe. Sunu oeru nìtxan. Keng Tarya rolol nìTseski - ulte nìltsan nìtxan!
 

Aylì'u angawnop:
pamtseo letskxe - rock/beat, rock music
mo pamtseoä - music hall
tìrusol letseo - classic singing
way letskxe - rock song

No comments:

Post a Comment