June 2, 2012

Ftxozä ayrelä

Mì sray oeyä lolu fìkintrr ftxozä ayrelä arusikx a fkol ngolop fpi eveng. Eveng tsun nivìn ayrelit, keng aynumtseng ftang nivume fte aynumeyu tsun tsakem sivi (nìlun nì'aw trro a'aw). Kop pxaya kemit a'o' fkol hawl - natkenong:
Tìspusä fa kìng
Tseng a fko tsun 'ia
Tìwuseyn mì hey
Tawsìp

Ulte trrpuvemì lolu ftxozä ayevengä - ma evi, seykxel sì nitram! Oe nivew livu 'eveng nìmun :) Sko eveng nga tsun pxaya kem sivi - keng 'ampi swiräti lehrrap:

Oeyä 'ite hu palutsyìp angawnop

No comments:

Post a Comment