March 20, 2012

Zìsìkrr asang zola'u!

Fìtrr lu trr a'awve zìsìkrrä amip! Zola'eiu zìsìkrr asang (fu zìsìkrr aysulangä a'usong txo aynga nivew) fìtrr'ongmì hufwa somwew zup äo kew mì ton. Slä krr a fko kllkxem mì ayatanvi tsawkeyä, 'efu sang. Ayyayo tätxaw ye'rìn, oel tse'a keng 'awvea hì'angit! Aysyulang sì ewll ke tsawl slu ke li, kllte ke lu sang nìtam mi. Slä tsawkel sat tsakem seyki. Nawma Sa'nok kifkeyur lrrtok seri :)

No comments:

Post a Comment