March 17, 2012

Zìsìkrr asang sim

Tse, fko tsun 'ivefu futa yafkeyk latem. Ya sleru sang nìk'ong, hufwa rewonmì lu wew, somwew mi zup äo kew. Slä ayatanvil tsawkeyä ha'ngirä fpere' tìsomit. Herwìl tok ayramit nì'aw.
Sanga zìsìkrr aysyulangä a'usong zìya'u ye'rìn, keng ayyayo-o tätxaw.
Fpìl oel futa fraporu sunu zìsìkrr a za'u.

No comments:

Post a Comment