February 17, 2012

Zìsìkrr amuiä

Nì'i'a! Zerup herwì nìtxan! Lu zìsìkrr herwìyä amuiä, frawzo. Tse, kxawm sweylu txo hìmtxan herwìyä ke livu txan nìhawng, taluna fko zene mivunge tsat neto ftu fya'o - ulte tsakemìl tìsraw seyki txalit oeru, HRH
Nolew oe hu soaia sivop ne ayram fte uvan letokx sivi mì herwì, slä 'ite a lu koak to 'ite amuve slu spxin. Ha ayoe zene 'ivì'awm mì helku. Txo poe slivu lefpomtokx nìwin, srekrr peyä tìk'ìn mì numtseng 'i'a, ayoe kayä tsatseng, slä txopu si oe fwa peyä säspxin krrnekx kintrr nìwotx. Lu oeru säspxintsyìp nìteng - oeri flew fkxake nì'it, slä sìlpey oe tsnì fìtìngäzìk hìyum ye'rìn.

No comments:

Post a Comment