February 2, 2018

Kosmana rel

Nìsok fkol syep kosmana relit fa syeprel, tìng nari.


Fìkrr Tsmukan Tsawkeyä lu apxa ulte txo lu ayngaru syayvi, tsun tsive'a ayrelit anarlor. Zum a mì rel lu swotu a mì ram alu Hostýn a ke lìm kelkuä oeyä. Atan sreton'ongä za'u ta zapxì, apxa Tsmukan Tsawkeyä lìng mì häpxì. Syepreltseotul ngop relit fa syeprel azey (nì'ìnglìsì long lens) ulte fìrelìri po poley hola zìsìt, srefwa flä nìwotx.
Txo smon ayngaru lì'fya leTseski, inan fìtsenge.

No comments:

Post a Comment