March 8, 2013

Ayyayo

Sre srr ahol, txon'ongmaw, tsole'a oel pxaya yayot a tswayon io tsray awngeyä. Lolu ayyayo tìwewä alu nì'ìnglìsì crows. Txankrr ke tsole'a oel snayayot atsawl nìtxan. Kxawm fo hawl fte tswivayon ne tseng awew nì'ul, taluna zìsìkrr asang za'u ye'rìn...
Herwì 'olìp nìwotx mì aysray, slä mi tok na'rìngìt. Hufwa krro krro fko tsun 'ivefu sang - krra tsawke nrr, wewa zìsìkrr 'i'a nìk'ong nì'aw. Zene fko livu maweypey. Frakemur lu krr amuiä.


2 comments:

  1. Tsayfnesnayayo a rikx tawmì fte sneyä ve’ot leykivatem sunu oer nìtxan. Slä fpìl oel futa yayo alu crows tsakem ke si ki yayo alu starling.

    Tsaysna’ori ’ur fkan oer na ayuk a säwìntxuta alu Babylon 5 ^^ Tsaw smon ngar srak?

    ReplyDelete
  2. Fpìl oel futa tsayyayo ke lu starling, fori lu ye'rìn nìhawng. Zene livu fnelo yayoä a rikx krra tìwew 'i'a.

    Babylon 5 ke smon oeru, ke nìn oel ayrelit a mì SV....

    ReplyDelete