September 9, 2012

Numtseng sngolä'i nìmun

Vospxì avolawve zola'u, tìk'ìn 'ia. Eveng zene kivä numtsengne nìmun. Muvea zìsìt numtsengä sngä'i 'iteru oeyä. Mipa zìsìt, mipa tìomum. Fko zene nivume nìlkeftang, nì'aw txantslusam tsun flivä.
Ha ma 'ite, nivume nìltsan fte slivu tsulfätu. 'Itel a'ewan nì'ul  nayong ngati zìsìtay. Krr fterem nìwin....

No comments:

Post a Comment