September 5, 2012

Kilvan

Krra lolu oeru tìk'ìn a mì vospxì aham, oe hu soaia sop ne ayram alu nìTseski Beskydy. Ayoe kolä ayramka ulte tse'a pxaya tsengit. Ayoe frrfen nìteng tsim mehilvanä.
Txo tuteo kin payit, po tsun tivel tsat nìftue ro helku. Slä pesengta pay za'u? Nìn pxerelit...

Tsim kilvanä alu Vsetinska Becva
Mìfa kelkuä kilvanä
Tsim kilvanä alu Roznovska Becva
Aynga tsun tsive'a futa kilvan lu meypa payfya nì'aw, krra 'ongokx. Keng ke lu kea pay, txo zìsìkrr lu ukxo nìhawng na fìzìsìt. Sweylu txo fkol zong payit, taluna aysim tsun slivu ukxo. Hìmtxan payä ke tam mì zìsìkrr asom. Sutel pxìm kawngsar 'Rrtati, payri nìteng. Slä tìreyri pay tsranten nìtxan. Txo pay slivu tsewtx, tìrey tsun 'ivìp. Ziverok tsat ulte zong payit.

No comments:

Post a Comment