April 7, 2012

Säwìntxu meiteyä oeyä

Trrkivam oeyä meite srew nì'awve hu pongu suteyä asrusew. Mefo tskxekeng si frakintrr, set ayfol nìwotx muwìntxu  frakemit a fo namume. Fkol mun'i frahapxìtu ponguä ne pxefongu: eveng a'ewan, eveng akoak nì'ul sì eveng a stum fyeyn. Vola tute lu pamtseotu, sute alahe rol sì srew.
Säwìntxu solunu fraporu nìtxan. Lahea pumit fko tsolun tsive'a mì srr a'a'aw, krr a ftxozä zìsìkrrä asang za'u.
Nga tsun tivìng nari ayrelor:

Fte tsive'a relit nì'ul, kä fìtsenge

2 comments:

  1. Nang, oel fpìl futa nga lu "proud" nìtxan!
    Irayo, ma Blue Elf, ayrel lu lor. Pehrr ngeyä meite srayew nìmun?

    ReplyDelete
  2. Tse, tsaponguru layu nì'ul säwìntxu mì lahea ayvospxì. Pum a sim frato lu mì syena trr fìvospxìyä sì mì 'awvea trr vospxìayä (alu ftxozä "First May").
    Ulte srane, furia mefo flolä hu pongu sneyä oe 'efu nitram nìtxan :)

    ReplyDelete