January 3, 2012

Syena trr zìsìtä

Mì syena trr sute ftxozä si a'usi'a zìsìtur. Fìkem ke sunu oeru, tafral oe kä mì ayram li zìsìto ahol. Oe tìran ponguhu suteyä a sunu foru ayram. Tìsop awngeyä sngerä'i ro pawpa a mìkam atxkxe leTseskì sì leSlovenskì. Fya'o salew ka ayram, kxamlä ayna'rìng sì tayo. Fko tsun kop kivä ne fäpa ramä akxayl frato. Fìramur lu tstxo alu Kxayl (srake smon ayngaru pelun? :)). Tseyä ngimpup lu puvozamtsìzampuvosìnga (06464) tsmìm (alu nì'ìnglìsì #1024 meters).
Fwa herwì lew si ayramur sunu oeru, tsrayit oeyä kea herwìl ke tok. Hufwa poltxe frapol fayluta herwìl ahol lu nì'aw, hìmtxan herwìyä letam lolu fte fko tsivun kivä fa sä'o alu nì'ìnglìsì "ski". Ngian oel ke munge tsat. Wiya!
'I'a fya'o a mì seng fko tsun tsivurokx sì yivom. Tìsop nìwotx krnekx pupxì trrä.
Oel zamunge ayreloti a ta fìtìsop, tse'a sat...

Fäpa ramä alu Kxayl
Aynga tsun tsive'a ayuti a lìm fìtsengta
Kea herwì mì sray oeyä....

1 comment:

  1. Kea herwì fìtsenge nìteng. Slä kxawm oeyä tompa lu herwì asom. ;-)

    ReplyDelete