May 10, 2016

Tìsop a hu ayseotu

Trrkivam oe hu meite solop fa pa'litsyìp lefngap hu lahea sute sì ayseotu. Tsakemìri pelun? Fìvospxì ftalyem zìsìt mezamevofu ta swaw a fko tsolun tsive'a säwìntxut alu Muntxate a fkol rawn yoa ewro. Ulte mì sray oeyä set nga tsun nivìn fìsäwìntxut mì Helku ayseotuä, ha fo nolew fìfya tseykiveri suteru fìsäwìtxut.
Ayseotuol keng makto fa'litsyìpit lefngap tengkrr yemstokx penit a fol sar mì säwìntxut. Fì'u lu txina lun a pelun pxoe nolew sivop fohu. Awngal sar fa'litsyìpit lefnap taluna ayseotu sar sat mì säwìntxu nìteng.Ulte tìsop 'i'a mì mo a peseng fkol 'em pxirit, taluna lu 'awa tseng säwìntxuä. 'Ipu nì'it, srak?
Nìn ayrelot:
Säftxulì'u fte kaltxì sivi ayhapxìtur tìsopä
Tìrol asyen fte kìyevame

Txo new tsive'a nì'ul, kä fìtsenge.
Aylì'u a ngal ke omum:
pa'litsyìp lefngap - bicycle (little metal horse)
Muntxate a fkol rawn yoa ewro - The Bartered Bride (or Sold bride), the comic opera by Czech composer Bedřich Smetana (he's that man with white hair and glasses on the first and third photograph)
Helku ayseotuä - theatre (Home of artists)

No comments:

Post a Comment