October 25, 2014

Zìsìkrr ayrìkä azusup

Tse, zìsìt ftolem nìmun, srr slu wew nì'ul ulte ayrìk zerup ta ayutral nekll. Zìsìkrrit awew fkol rawm fa zìsìkrr ayrìkä azusup.
Krra rewonmì oe nìn ftu kelku oeyä, tse'a yapayit. Sarmunu oer fìhapxì zìsìta srekrr, slä set.... 'efu oe keftxo nì'it. Tsawket pxìm ke tse'a fkol ka trro *lewotx, tompa zerup fu hufwe tul nìwin. Ke new oe txivìng kelkuti oeyä fu *niviti pxìm, slä ke tsun fko klltxivay nì'aw.
Fpìl oel futa zìsìkrrìri a'usong srefayey oe nìkemweypey.

1 comment:

  1. Kaltxì, ma ’eylan. Ngaru tìyawr. Lu oer ronsem ayak-sawni ftxey fìzìsìkrr sunu oer fuke. Sunu oer yapay nìteng ulte frayopin a lu ayrìkur ayutralä ewlläsì; slä lu atan ngul pxìm ulte ya lepay lu. Ke tsun fko ’ivì’awn kelkuro frakrr … slä fko new ;)

    ReplyDelete