March 23, 2014

Zìsìkrr aysyulangä a'usong zola'u nìmun

Zìsìkrr awew kolä neto (tse, fpìl oel futa fìzìsìt kxawm ke zola'u ke li :), stum kea herwì ke zalmup). Aysyulang sngä'i 'ivong ulte tsaw sunu menariru, keng fko tsun tsive'a ayhì'angit. Tìng nari oehu.
Tsopì 'ewll alu lungwort
'Ewll alu coltsfoot
Hì'ang arìkean tìran ka fya'o

No comments:

Post a Comment