August 16, 2013

Tì'i'a zìsìkrrä asom

Tse, muntrram tsame'a oel ayaungiati a zìsìkrr asom zera'u ne tì'i'a sneyä. Rolun oel hu evenge 'awvea ayrina'it utralä alu nì'ìnglìsì chestnut tree. Sau ke lu fyeyn li, ayrina' ke lu kllvawm ki teyr - yrrapìl teykungzup sat ne kllte. Ngian ayrina'ìl a mì hllte tare zìsìkrrit ayrìkä azusup.


Nìteng krra sop ne tìkangkemtseng oeyä, tsame'a oel ayyaot alu nì'ìnglìsì swallow a stäparsìm ne pongu tengkrr heyn mì lefngapa aytelem.

Fo tsakem si sre fwa hum ne soma atxkxe, Tsatsenge fo emrey tengkrr fìtsenge lu zìsìkrr herwìyä. Kop fko 'efu wew rewonmì ulte tsawke kllza'u ye'rìn nì'ul. Nìngay, krra vospxì avolve za'u, soma zìsìkrr sngä'i hivum. Kawtu ke tsun tsaru tìftang sivi....

No comments:

Post a Comment