November 11, 2012

Ftxozä Martinä aswok

Lu trr avopeyve vospxìyä avopeyve, lu ftxozä tutanä alu Martin aswok. Plltxe fko san Martinìl aswok makto pa'lit ateyr sìk. Ral fìsäplltxeyä lu fwa fìtrr zup herwì 'awvea alo. Fìzìsìt herwì zamup li - sre mehintrr; krro krro zerup keng mawkrr ha fìsäplltxe ke lu ngay pxìm.
Slä nìngay Martinìl molakto teyra pa'lit fìtrr, pxaya tute tsolun tsat tsive'a fa sneyä menari. Lu hì'ia ftxozä fìtsenge - evenge srew sì rol, ulte nong pa'lit Martinä krra po kerä kxamlä tsray. Fìfya ayoe ftxozä si fì'ur a zìsìkrr awew zera'u, hufwa yafkeyk lu sang nìhawng set mi. Ye'rìn tsaw latem...


No comments:

Post a Comment