October 28, 2012

Hayku teri krr akeftxo

Zerup fayìva
Taw tsngawvìk, talun hintrr
tìsomä 'i'a

Taw tsngawvìk, hufwe
fwefwi, ayrìk lìng mì ya
Kifkey halmahaw


 

2 comments:

  1. Lor nìtxan nang!

    Pelun ìlä tampxì suteyä, zìsìkrr a slu wur nì’ul’ul lu krr akeftxo frakrr? Nìlaw, lu wur, lu lepay, lu krr ayrìk azusup … slä tì’efumì oeyä, kop zìsìkrr alor frato ^^ ayrìk fra’opinä, piaka taw sì laroa ya alaw :)

    ReplyDelete
  2. Irayo, ma Plumps.
    Fìzìsìkrr ke lu keftxo taluna slu wur, ki tsaw slu lepay, zerup tompa pxìm. Tsakem ke sunu fkoru, ngian ayrìk azusup a nga' fra'opinit lu txantsan nì'aw

    ReplyDelete