November 26, 2011

Tìrey ke lu muiä

Kxawm smon ayngaru fìlì'fyavi a ta ayrel arusikx alu Eyktan falulukanä. Pelun oe fpìl fìfya?

My older daughter Magdalena attends company of folk dances and songs. She works quite hard and today they have the first public performace. All our family wanted to go to see it. Unfortunately, Magdalena became ill and couldn't take part in the peformace. She even cried because of this. Sad only.
So despite of this I planned to see the performace with my mom. However I got double bad luck, I catched big headache this afternoon (the only expression I can use to describe it is from Monty Python's Flying Circus: My brain hurts), so I finally wasn't able to go.
Well, life's not fair, you work hard, you are looking forward to something and finally all goes wrong. Remember that and you'll be less disappointed....

November 16, 2011

Swoka Martin

Kintrram lolu trr tstxoä Swoka Martinä (vopeya trr vopeya vospxìyä). Plltxe fko san Swoka Martin zera'u mì fa'li ateyr sìk. Ralìri fìlì'fyaviyä lu fwa sweylu txo herwì a'awve zirvup fìtrr. Tsaw ke lu ngay pxìm. Fìzìsìtìri ke zolup herwì nìteng, slä fko tsun 'efu txanwew nìhawng li. Zìsìkrr herwìyä zera'u nìwin ulte asim lu.

November 5, 2011

Hayku teri zìsìkrr zusupa ayrìkä


Ayrìk lerìng mì
hufwe a tìran nìk'ong.
Tepvi na sanhì

atan si mì ya
krr a txepìl nekx vulit.
Srr ayrìkä a

zerup ne kllte
zola'u. Eywa ngahu,
aysrr a som lu...